Beboerinformasjon mars 2024

Rehabilitering
Progresjonen i prosjektet er ikke der styret ønsker det skal være. Dialogen med prosjektleder er intensivert, og styret har fullt fokus på dette slik at vi kan rehabilitere bygningsmassen så godt og raskt som mulig. Vi kommer til å innkalle til beboermøte etter påske hvor mer informasjon vil bli gitt.

Bredbånd og fiber
Etter dialog med de ulike tilbyderne av fiber har styret falt ned på en avgjørelse om at
oppgradering til fibernett må vente til vi gjør rehabiliteringen. Dette har med hvordan
fiber legges inn i leiligheter og eventuelt merarbeid/kostnader om dette gjøres før.
I påvente av dette har vi fått en forbedret avtale fra Telenor, Frihet M. til
kr 479,‐/måned pr beboer.
I dag har vi en Komplett 100 avtale, hvor vi har en 100mbits bredbåndslinje (40 poeng) ,
en T-WE basispakke (100 poeng) og 120 poeng til valgfritt innhold. Her har vi ikke mulighet til å endre bredbåndskapasitet ( med mindre det er individuelle oppkjøp). Frihet M,
har det samme forhåndsvalgte innholdet, men her kan man endre bredbåndskapasiteten
og strømmeinnhold så ofte man vil
Se eksempel under på hvordan dette kan gjøres.

 • Leilighet 1: Beholder den forhåndsvalgte pakken, som i dag, med bredbånd 100Mbps
  (40 poeng) + Basis TW-pakke (100 poeng) + 120 poeng (forhåndsvalgt innhold som
  kan endres) – som i dag.
 • Leilighet 2: Bruker lite bredbånd. Kan velge bredbånd 50MB (0 poeng) og bruke alle
  260 poeng på TV og strømmetjenester.
 • Leilighet 3: Ønsker ikke TV. Beboer kan da velge bredbånd 500MB (240 poeng) og
  velge bort TV (NB! vil likevel beholde TV- utstyret).

Dette tilbudet vil i tillegg til økt fleksibilitet gi hver beboer en månedlig besparing på over
200 kr pr. måned.

El‐bil ladere
Styret har hatt besøk av 2 elektrofirmaer for å se på mulighetene for noen el-billadere i
borettslaget. Vi blir anbefalt å ikke forhaste oss, men se det i forbindelse med rehabiliteringen. Til orientering har vi i dag 3 % ledig strømkapasitet i trafoen som vi er knyttet til i Duevn. 3.

Vasking av trappeoppgangene i blokkene
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har vi opplevd at kvaliteten på vaskingen den siste tiden har vært dårlig, og har derfor innhentet tilbud fra andre aktører. Renholdsgruppen vil overta vaskingen fra og med 1. juni, og prisen blir da også lavere enn i dag. Gjør oppmerksom på at trappevasken i blokkene belastes de respekive andelseierne individuelt.

Fellesstrøm i blokkene
Når det gjelder strøm i de private bodene i blokkene, er det ikke tillatt strøminstallasjoner og forbruk utover lys, kjøleskap eller fryser. Vi ser at noen blokker har fått et sterkt økt forbruk og vi vurderer å se nærmere på bakgrunnen for dette.

Borettslagets hjemmeside på Internett
Minner om vår hjemmeside: https://olsgård2.no Vi vil bruke den mer akivt etter hvert, og spesielt når vi setter i gang med renoveringen.

Generalforsamlingen 2024
Generalforsamlingen 2024 avholdes 22. mai. Innkalling er sendt ut gjennom Portalen.
Sted for møtet vil vi komme tilbake til senere.

Bortkjøring av snø

God formiddag

Snødeponiene vokser, og MÅ fjernes. Dette skjer i morgen, torsdag 22. februar , mellom kl 0900 – 1500 . Biler må derfor være fjernet i dette tidsrommet slik at de kommer fram med maskiner og lastebiler.

Parkeringsplassen ved Duevegen 5 ryddes på mandag. Så da må de bilene flyttes.

Har du noe spørsmål, kontakt styreleder.

Med vennlig hilsen
Styret, Olsgård 2

Beboerinformasjon februar 2024

Rehabilitering
Resultatet av stikkprøvene som ble foretatt i noen av leilighetene før jul,
er at blokkene trolig er alƞor dårlig isolert. Det har vært rapportert om problemer med
temperatur i flere leiligheter, og problemene var sagt å være lokalisert til kjøkkenvegg og
stuevegg. Prosjektleder antok at det var snakk om enkelte mangler ved vindsperre, og
det ble derfor plukket ut enkelte leiligheter hvor han kunne gå inn og sjekke tilstanden.
I den første leiligheta gikk man grundig til verks. Først ble fasadeplatene på stue‐ og kjøk‐
kenvegg demontert for å se etter feil og mangler ved vindteƫnga fra 1990, men det ble
funnet kun mindre mangler. Ingen var så store at de kunne forklare innrapporterte
mangler. Denne tilstanden ble bekreŌet i de andre leilighetene hvor man også åpnet for
å sjekke vindsperra. Man valgte dermed å åpne veggene fra innsida i den ene leiligheta.
Det var satt av plass til 100 mm isolasjon i sjiktet men man fant kun isolasjon med tykkel‐
se på om lag 70 mm. Isolasjonen var ikke mineralull, men lignet mer på ei blanding av
glassvatt og mineralull og var i tillegg dårlig lagt. Kvaliteten på vindsperre er også usikker.
Der man hadde forutsatt at det var en yttervegg med 150 mm (100+50) mineralullisola‐
sjon har vi en langt dårligere isolert konstruksjon.

I den aktuelle leiligheta ble den gamle isolasjonen byttet ut med 100 mm mineralull
(riktig lagt), og det ble montert ny dampsperre og nye plater innvendig. Tilbakemeldinga
fra beboer har vært veldig positiv.

For dårlig isolert! I og med tilstanden på den originale konstruksjonen er blokkene alƞor
dårlig isolert (forutsetter da at det er likt på andre leiligheter). I tillegg til den dårlige origi‐
nale isoleringa har blokkene også mye kuldebroproblematikk som må løses.
Det første vi må gjøre er å bli sikker på tilstanden, dvs.flere leiligheter må sjekkes, og da
med en skikkelig termfotografering, kanskje også utvendig ved bruk av drone. Styret har
vedtatt at man undersøker 2 leiligheter i hver av blokkene.
Det vil bli innkalt til beboermøte like etter påske.

Nye parkeringskort
Som tidligere nevnt er de nye parkeringskortene ferdige. Ifølge beboerinfo i oktober var
frist for å hente dem 1. januar, men bare et fåtall har vært og hentet dem. Frist for å hen‐
te dem er 10. februar. Kontakt styreleder, Vigdis Jørgensen, i Duevn. 5, (tlf. 952 80 741)
og du vil få utlevert det nye kortet mot innlevering av det gamle. Husk, 1 kort pr. leilighet. Biler som ikke har gyldig parkeringskort ( de nye er røde), vil kunne bli tauet vekk for
eiers regning.

El-bil ladere
Styret venter på besøk av 2 elektrofirmaer for å se på miulighetene for noen elbilladere i
borettslaget, slik de har gjort det i 3 andre borettslaget her på Håpet.

Parkering og brøyting
Plutselig store snømengder skaper uƞordringer for brøytesjåføren,
men det går stort sett bra. Men han har en oppfordring. På parkeringsplassen utenfor
Duevn. 7 er det ikke plass til mer enn 4 biler i bredden hvis brøytebilen skal kunne passere.
Hvis det er stabilt vær, er det plass til 5. Utenfor Stærveien , er det også uƞordringer å
kunne brøyte foran inngangspartiet, hvis biler står parkert for nær. La heller ikke biler stå
nedsnedd over lengre tid. Det fører til at man opptar mer plass enn nødvendig, og dermed
risikerer noen ikke å få plass. Derfor : Pass på å parkere slik at det ikke hindrer brøytebilen.

Vasking av trappeoppgangene i blokkene
Vi har opplevd at kvaliteten på vaskingen den siste tiden har vært dårlig, og innhenter nå tilbud fra andre aktører.

Bredbånd/Fiber
Styret jobber med saken og har hatt Global Connect på befaring. Plane‐
ne for renovering vil også få innvirkning for når man evt setter i gang arbeidet.

For Styret i Olsgård II
Vigdis Jørgensen, styreleder