Beboerinformasjon februar 2024

Rehabilitering
Resultatet av stikkprøvene som ble foretatt i noen av leilighetene før jul,
er at blokkene trolig er alƞor dårlig isolert. Det har vært rapportert om problemer med
temperatur i flere leiligheter, og problemene var sagt å være lokalisert til kjøkkenvegg og
stuevegg. Prosjektleder antok at det var snakk om enkelte mangler ved vindsperre, og
det ble derfor plukket ut enkelte leiligheter hvor han kunne gå inn og sjekke tilstanden.
I den første leiligheta gikk man grundig til verks. Først ble fasadeplatene på stue‐ og kjøk‐
kenvegg demontert for å se etter feil og mangler ved vindteƫnga fra 1990, men det ble
funnet kun mindre mangler. Ingen var så store at de kunne forklare innrapporterte
mangler. Denne tilstanden ble bekreŌet i de andre leilighetene hvor man også åpnet for
å sjekke vindsperra. Man valgte dermed å åpne veggene fra innsida i den ene leiligheta.
Det var satt av plass til 100 mm isolasjon i sjiktet men man fant kun isolasjon med tykkel‐
se på om lag 70 mm. Isolasjonen var ikke mineralull, men lignet mer på ei blanding av
glassvatt og mineralull og var i tillegg dårlig lagt. Kvaliteten på vindsperre er også usikker.
Der man hadde forutsatt at det var en yttervegg med 150 mm (100+50) mineralullisola‐
sjon har vi en langt dårligere isolert konstruksjon.

I den aktuelle leiligheta ble den gamle isolasjonen byttet ut med 100 mm mineralull
(riktig lagt), og det ble montert ny dampsperre og nye plater innvendig. Tilbakemeldinga
fra beboer har vært veldig positiv.

For dårlig isolert! I og med tilstanden på den originale konstruksjonen er blokkene alƞor
dårlig isolert (forutsetter da at det er likt på andre leiligheter). I tillegg til den dårlige origi‐
nale isoleringa har blokkene også mye kuldebroproblematikk som må løses.
Det første vi må gjøre er å bli sikker på tilstanden, dvs.flere leiligheter må sjekkes, og da
med en skikkelig termfotografering, kanskje også utvendig ved bruk av drone. Styret har
vedtatt at man undersøker 2 leiligheter i hver av blokkene.
Det vil bli innkalt til beboermøte like etter påske.

Nye parkeringskort
Som tidligere nevnt er de nye parkeringskortene ferdige. Ifølge beboerinfo i oktober var
frist for å hente dem 1. januar, men bare et fåtall har vært og hentet dem. Frist for å hen‐
te dem er 10. februar. Kontakt styreleder, Vigdis Jørgensen, i Duevn. 5, (tlf. 952 80 741)
og du vil få utlevert det nye kortet mot innlevering av det gamle. Husk, 1 kort pr. leilighet. Biler som ikke har gyldig parkeringskort ( de nye er røde), vil kunne bli tauet vekk for
eiers regning.

El-bil ladere
Styret venter på besøk av 2 elektrofirmaer for å se på miulighetene for noen elbilladere i
borettslaget, slik de har gjort det i 3 andre borettslaget her på Håpet.

Parkering og brøyting
Plutselig store snømengder skaper uƞordringer for brøytesjåføren,
men det går stort sett bra. Men han har en oppfordring. På parkeringsplassen utenfor
Duevn. 7 er det ikke plass til mer enn 4 biler i bredden hvis brøytebilen skal kunne passere.
Hvis det er stabilt vær, er det plass til 5. Utenfor Stærveien , er det også uƞordringer å
kunne brøyte foran inngangspartiet, hvis biler står parkert for nær. La heller ikke biler stå
nedsnedd over lengre tid. Det fører til at man opptar mer plass enn nødvendig, og dermed
risikerer noen ikke å få plass. Derfor : Pass på å parkere slik at det ikke hindrer brøytebilen.

Vasking av trappeoppgangene i blokkene
Vi har opplevd at kvaliteten på vaskingen den siste tiden har vært dårlig, og innhenter nå tilbud fra andre aktører.

Bredbånd/Fiber
Styret jobber med saken og har hatt Global Connect på befaring. Plane‐
ne for renovering vil også få innvirkning for når man evt setter i gang arbeidet.

For Styret i Olsgård II
Vigdis Jørgensen, styreleder