Beboerinformasjon juni 2023

Takk til alle som har bidratt til å forskjønne fellesområdene; det være
seg rengjøring av søppeldunkene, raking, fjerning av grus på plenen,
beising av trapp utenfor Stærv. 2 og spyling og rengjøring av muren i
Duevn.

Klipping av plenen starter opp denne uka og foretas av samme
firma som de siste årene. For å ta vare på naturens mangfold,innsekter
og fugler, vil vi i den bratte skråninga nedenfor parkeringsplassen i
Duevn. 5. og Stærv. 2, gjøre et forsøk med å la det være en naturlig
blomstereng der.

Generalforsamlingen ble som kjent avholdt 23. mai. med en fremmøte-
prosent på 54. Vedlagt følger protokoll fra møtet. Ber dere legge mer-
ke til vedtakene i
Sak 6 – Vedlikeholdsplikt garasjene: Andelseiere i rekkehusene
som har garasje har selv vedlikeholdsplikt for disse
Sak 9 – TV-Internett: Styret får fullmakt til å utrede saken
videre.
Etter møtet orienterte Dag Håvard Hansen, prosjektleder for rehabili-
teringsprosjektet, om progresjonen i prosjektet. Han opplyste at det
gjenstår noe kartlegging og vurdering før valg av tiltak, før han går i
gang med å produsere tilbudsmateriell. Han ser for seg at det vil være
klart for å utlyse priskonkurranse i løpet av høsten, ekstraordinær ge-
neralforsamling på begynnelsen av 2024 og gjennomføring av prosjektet i
løpet av 2024. Styret vil holde andelseierne løpende orientert i proses-
sen tilknyttet renoveringen. Se sak 10 i protokollen.

PARKERING
Husk parkering er bare tillatt med gyldig parkeringkort!!!! Det er
IKKE lov å parkere utenfor blokkene og rekkehusene. Det må være
fri passasje i tilfelle utrykningskjøretøyer; brann, sykebiler.
Styret ønsker dere alle en riktig god sommer.