Beboerinformasjon november 2017

Vi nærmer oss juletider med raske skritt. I styret betyr det at vi har ferdigstilt budsjett for neste år. Videre arbeider vi med det som nok vil være den største oppgaven frem mot generalforsamlingen: Rapporten
om bygningsmassens tilstand med tilhørende tilråding til hva som må gjøres. Denne skal presenteres på ordinær generalforsamling
våren 2018.
Økning av grunnleie
Du varsles med dette om at grunnleien fra og med 1. januar 2018 vil bli øket med 2,5 % – en generell kompensasjon for prisvekst. Grunnleien er den del av felleskostnadene som går med til å dekke renter og avdrag på fellesfinansieringen samt øvrige driftskostnader i laget. De deler av felleskostnadene som kommer i tillegg – bl.a. kabel-TV – vil ikke ha samme prisøkning, så økningen i felleskostnadene totalt vil bli noe lavere
enn prosentsatsen nevnt ovenfor.
I tabellen under vises en oversikt over totale felleskostnader for 2017 og 2018 samt endringer per måned fra 1. januar:

Type leilighet20172018Endring
2-roms blokk3610368070
4-roms blokk58895995106
Rekkehus65186635117

Brannslukningsapparat
Det ble som planlagt gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17. oktober. Dessverre er det ennå 11 av dem som ikke er kontrollert. Disse vil bli tilskrevet på SMS med nytt tidspunkt for kontroll – det vil ikke bli gjort flere forsøk på å få dem kontrollert fra styrets side.
Renhold trappeoppganger
Etter å ha forsøkt å få til renhold/vask av de 4 oppgangene i Duevegen 1-3-5 og Stærvegen 2 konstaterer vi at dette ikke fungere. Både skitt i oppgavene og mangel på utfylling i vaskelistene dokumenterer dette. Det er riktig nok variasjoner – noen steder er det bra, andre steder er det riktig
ille. Styret har derfor vedtatt å sette dette renhold ut på anbud til et rengjøringsbyrå, noe vi med dette ønsker å informere våre
andelseiere om. Saken vil bli behandlet den da styret har årets siste styremøte. Kostnader ved renholdet vil bli fordelt på beboere i blokkene etter vanlig fordelingsnøkkel (ikke blant de i rekkehusene).
Tilstandsvurdering
Siden styret på ordinær generalforsamling i vår fikk i oppdrag å gjennomføre en analyse av tilstanden i bygningsmassen og hvilke
tiltak som burde prioriteres har vi arbeidet med å kartlegge dette. Bl.a. er en rapport utarbeidet av TBBL (nåværende Bonord) i 2006 vært gjennomgått i styret. Denne rapporten er nå overlatt til Troms Takst for
gjennomgang. Styret vil rett over nyttår gå sammen med Troms Takst for å vurdere hvordan vi går videre med dette arbeidet. I vårt oppdrag fra generalforsamlingen lå det at vi skulle presentere resultatet av
analysen med forslag til tiltak på ordinær generalforsamling i 2018, noe styret også vil gjøre.
Digital kommunikasjon
Vi forsøker stadig å effektivisere dialogen med andelseierne. Om du får dette skriv på papir og kan tenke deg å få det digitalt i stedet, så send din e-postadresse til oss på olsgaard2@online.no. Så sparer du styret for arbeid – og kanskje litt regnskog.