Beboerinformasjon oktober 2017

Her følger beboerinfo til Olsgård II brl. Som følge av problemer med den forrige distribusjonen (24. august) gjengir vi denne i sin helhet på baksiden (papir) eller som side to (elektronisk).
Kontroll av brannvarslere
Det blir gjennomført kontroll av alle brannvarslerne i borettslaget den 17.
oktober. på dagtid. Derfor må samtlige beboere sette ut brannslukkeren om
morgenen, evt. om kvelden før de legger seg.
I blokkene settes slukkerne ut foran egen dør ut til gang, i rekkehus på trapp utenfor ytterdør. Det vil komme oppslag i blokkene om
saken og info i postkasser til rekkehusene. Har du spørsmål, så kontakt styret – primært v/Lisbeth.
Parkering foran blokkene
Vi gjentar det vi har sagt flere ganger før (sist i august): Det er ikke tillatt å parkere foran blokkene i Duevegen 1-3-5. Det blokkerer for utrykningskjøretøyer og dersom uhellet skulle inntreffe kan det få
fatale konsekvenser – også for den som har parkert der.
Nye vaskelister
Det vil bli produsert nye vaskelister for blokkene i Duevegen 1, 3 og 5. Styret
registrerer at det er noen som unnlater å vaske når det er deres tur – på vedvarende basis. Styret vil se på en løsning som gjør at de som ikke vasker må betale for det mens de som vasker skal slippe. Nøyaktig hvordan dette skal utformes kommer vi tilbake til.
Tromsøpalmer
Fra våren 2018 skal vi starte med å fjerne Tromsøpalmen fra vår eiendom. Tromsøpalmen er i løpet av 2017 satt opp på lista over «invasive fremmede
arter» som man ønsker fjernet fra den naturlige floraen i hele EU. Det betyr blant annet at det ikke lenger er lov å importere, selge, så, spre eller frakte frø eller stiklinger fra plantene.
Nye postkasser
Styret vurderer å anskaffe nye postkassestativ til de fire blokkene.
Innkastene er smale/upraktiske og det er ønskelig å se på alternative løsninger. Når det gjelder rekkehusene har styret så langt ikke mottatt krav om at postkassene her skal samles i stativer. Forhåpentligvis
kommer det heller ikke noe slikt krav.
Rydding trær / busker
Styret vil tidlig vår 2018 gjennomføre tynning/hugst av trær som sperrer for
utsikt eller sol i borettslaget. Det omfatter bl.a. å fjerne det store treet som står mellom rekkehusene. Vi tar gjerne innspill fra de som måtte ha
synspunkter på hva som bør gjøres i denne saken – send mail til olsgaard2@online.no.
Søppel
Vi minner igjen om hvordan søppel skal avhendes (se forrige utgave vedlagt). De som kaster feil type søppel i containerne ved Duevegen 5 påfører seg selv og øvrige andelseiere unødige kostnader i form av
faktura for feilsortering fra Remiks. Styret vurdere å følge opp slik avvik ved å belaste de det gjelder direkte for slike kostnader.
Tilsvarende ordning vil bli vurdert for de som ikke deltar på dugnadsaktiviteter.