Beboerinformasjon august 2017

Vi følger opp første utsendelse i år basert på at det igjen er behov for å informere våre andelseiere med informasjon.
Rørrenovering VVS24
Renovering av rør er nå avsluttet i borettslaget og det har i det alt vesentlige gått etter planen. Prosjektkostnader (kontakt mellom borettslaget og leverandør) som i utgangspunktet var på om lag 150.000 ble redusert til 80.000 ved at styret påtok seg oppgaven i stedet. Noen uforutsette mangler
kom og iht avtale inngått av forrige styre dekkes disse av borettslaget og utgjør en merkostnad som totalt beløp seg til ca. 209.000 kr.
Maling oppganger
Styret har i løpet av sommeren fått malt oppgangene i blokkene. Oppdraget ble gitt etter en anbudsrunde på mittanbud.no og vi må si oss svært tilfreds med resultatet. Kostnaden på 140.000 er ikke budsjettert og vil således komme som et budsjettavvik i regnskapet.
Parkering i borettslaget
Det synes å være en manglende forståelse av hvordan reglene for parkering er i vårt borettslag, så vi finner behov for å gjenta det igjen. Hver andel har én parkeringsplass! Det betyr at alle som har en ekstra bil – inkludert arbeidsbiler – må finne og betale for ekstra parkeringsplass utenfor
borettslaget. Det er særskilt ikke tillatt å parkere i gaten som går langs Duevegen 1, 3 og 5 – denne skal være åpen og tilgjengelig for utrykningskjøretøyer og parkering der utgjør en sikkerhetsrisiko.
Alle som parkerer i strid med ovenstående kan påregne merkostnader i form av bøterog borttauing.
Søppel
Dersom du har søppel du trenger å kvitte deg med og som ikke passer inn i noen av de sorteringsposene du har fått (eller kan få utlevert på Remiks) er det ditt eget ansvar å kvitte deg med det. Du har (eller kan få fra Remiks) kort som gir deg anledning til å kaste ting på fyllingen. Det er ikke godt naboskap å slenge ting i søppelskuret og forvente at dine naboer
skal ta ansvar for ditt søppel! Se eksempel, hvor en av beboerne har slengt en madrass i søppelskuret nord for Duevegen 5.
Trampoliner
Styret har fått forespørsel om oppsett av trampoliner på fellesarealene. Så langt har styret avslått slike forespørsler og inntil annet er sagt er oppsett av trampoliner eller annet på borettslagets fellesarealer ikke tillatt. Styret har bedt Bonord om å utrede problemstillingen med tanke på
støy for naboer samt styrets juridiske ansvar for tilstedeværelsen av slike innretninger på fellesarealer – hvilket er styrets ansvar. Inntil annen informasjon foreligger er m.a.o. slik bruk av fellesarealene ikke
tillatt.
Beskjæring/ferning av trær
Etter anmodning fra flere andelseiere vil styret ta initiativ til å beskjære og/eller fjerne trær på borettslagets eiendom. Hensikten er å gi bedre utsikt og lysforhold til beboerne samt ta bort vekster som henger ut over ferdselsårer i borettslaget.